2022, випуск 3, c. 5-6

Попередня  |  ПОВНИЙ ТЕКСТ  |  Наступна

 

Передмова до спеціального випуску збірника

 

Математичні методи прийняття рішень та принципи сталого розвитку

Вступ. Повоєнна відбудова економіки України має принципово змінити модель економічного розвитку країни та здійснюватися на принципах сталості, що передбачає зниженням енергоємності та природоємності суспільного виробництва на основі інновацій. Саме тому провідні експерти та вчені нині напрацьовують концептуальні та прикладні рішення, які надалі можуть бути використані для забезпечення структурно-технологічних змін базових галузей національної економіки та сприяти активному залученню міжнародних інвестицій.

Мета даного випуску збірника полягає в адаптації існуючих математичних методів керування та інструментів прийняття рішень, що стосуються залучення інвестицій у відбудову національної економіки на принципах сталого розвитку.

Результати. Узагальнено досвід Європейського Союзу щодо таксономії сталої економічної діяльності на принципах сталого фінансування, розроблено систему показників, індикаторів та індексів сталого розвитку, що стануть базисом для відбору інвестиційних проектів повоєнної відбудови економіки України. Зроблено огляд основних математичних методів, які використовуються в задачах кредитного скринінгу і скорингу, та запропоновано структурну модель взаємозв’язків ESG-чинників, ESG-ризиків та кредитних ризиків через призму економічної діяльності суб’єктів сталого інвестування. Розроблено математичні моделі для оцінки екологічної, управлінської, техногенної та соціальної складових ризиків інвестування, які дозволяють визначати оптимальні стратегії підвищення інвестиційної привабливості як окремих підприємств, так і регіонів країни. Для прогнозування структурно-технологічних змін обґрунтовано можливість використання оптимізаційних моделей типу «витрати-випуск» у поєднанні з методами негладкої оптимізації, їх алгоритми та програмне забезпечення. Враховуючи глобальний тренд декарбонізації економіки та необхідність зменшення енергоємності виробництва товарів і послуг розроблено математичну модель для визначення динаміки зміни частки зеленої енергетики у загальному енергетичному балансі країни та методику виконання вимірювань кисню, вуглекислого та чадного газів за допомогою мультисенсорного газоаналізатора.

Висновки. Застосування запропонованих принципів, чинників, показників та індикаторів сталого розвитку дозволяє розробити новий теоретико-методичний підхід до оцінювання ризиків сталого фінансування з використанням сучасного математичного апарату. Розглянуті математичні моделі та методи є суттєвим науковим внеском у розвиток теорії оптимізації складних соціо-еколого-економічних систем і можуть стати підґрунтям для формування сучасних цифрових платформ для порівняльного аналізу проектів в інтегрованій системі чинників «регіон-підприємство-галузь», відбору привабливих з точки зору фінансування проектів, що сприятимуть зменшенню шкідливого впливу на довкілля, а також ефективному управлінню ризиками під час їх реалізації.

 

Ключові слова: теорія оптимізації, математичні моделі і методи, принципи сталого розвитку, стале фінансування та інвестування, управління ризиками, прогнозування структурно-технологічних змін, механізми декарбонізації національної економіки.

 

 

ISSN 2707-451X (Online)

ISSN 2707-4501 (Print)

Попередня  |  ПОВНИЙ ТЕКСТ  |  Наступна

 

 

            Випуски

 

© Вебсайт та оформлення. 2019-2024,

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України,

Національна академія наук України.