Редакційна політика

 

Мета та завдання

Тематика

Етичні принципи

Відношення до плагіату

Відкритий доступ

 

Мета та завдання

Метою збірника наукових праць "Кібернетика та комп'ютерні технології" є інтегрування української науки у світову наукову спільноту.

Завданнями збірника є:

-     інформування наукової спільноти та потенційних користувачів про останні досягнення науки у сфері кібернетики та про їхнє впровадження через комп'ютерні технології;

-     ведення широкої наукової дискусії щодо нових отриманих результатів;

-     залучення молодих вчених до міжнародного обміну науковими результатами та розширення наукових контактів.

 

Тематика

Збірник публікує статті, що містять оригінальні теоретичні та прикладні результати у сфері математичних методів керування та прийняття рішень, методів обчислювальної математики та математичного моделювання, інформаційних технологій та комп'ютерних систем і технологій.

Більш детально тематикою збірника є:

-     математичний апарат для дослідження екстремальних задач: прикладний нелінійний аналіз, опуклі структури, багатозначні відображення;

-     теорія керування, прийняття рішень в умовах конфлікту та невизначеності;

-     методи оптимізації: дискретної, опуклої, стохастичної, недиференційованої;

-     обчислювальна математика та математичне моделювання;

-     математичне моделювання та інформаційні технології у прикладних задачах біології, медицини, економіки та інших галузей;

-     інтелектуальні інформаційні технології: методи та засоби штучного інтелекту;

-     оптимізація обчислень, високоефективні обчислення;

-     системи реального часу, обробка великих даних;

-     теорія та практика побудови інформаційно-обчислювальних систем, інформаційних мереж та комп’ютерних систем різного призначення;

-     спеціалізовані та проблемно-орієнтовані засоби обчислювальної техніки.

Категорії читачів – це аспіранти, науковці та спеціалісти у відповідних галузях знань.

 

Етичні принципи

Редколегія збірника "Кібернетика та комп'ютерні технології" дотримується основних принципів публікацій, що проголошені Комітетом з питань етики публікацій (COPE).

Приймаючи рішення про прийняття статті до публікації редколегія опирається на наукову важливість представлених матеріалів.

Редколегія гарантує розгляд усіх матеріалів без упередження, не зважаючи на етнічну приналежність, громадянство та місце роботи авторів.

Дані, що не були опубліковані, не можуть бути використані для власних цілей членів редколегії або передані третім особам.

Автори прийнятих статей підписують Ліцензійний договір, щоб чітко окреслити питання авторства, внеску та інтелектуальної власності, а також відсутність конфлікту інтересів.

У разі виникнення конфліктних ситуацій редколегія має здійснювати заходи для відновлення порушених прав сторін.

Стаття може бути видалена з сайту збірника "Кібернетика та комп'ютерні технології", якщо в ній будуть виявлені суттєві помилки, надійдуть обґрунтовані скарги або виявиться, що порушені умови публікації статті у збірнику або права третіх осіб.

Статті, що подаються у збірник, не повинні були раніше опубліковані чи прийняті до опублікування в інших виданнях.

Подані статті підлягають процедурі незалежної рецензування. Рецензування проводиться незалежними рецензентами та членами редакційної колегії.

Остаточне рішення про прийняття статті чи її відхилення приймається редакційною колегією з врахуванням думки рецензентів.

 

Відношення до плагіату

У збірнику не публікуються статті, щодо яких є ґрунтовні підстави вважати, що вони є плагіатом або містять плагіат (самоплагіат).

 

Відкритий доступ

Збірник є засобом масової інформації із відкритим доступом, що означає, що всі матеріали, які опубліковані, безкоштовно надаються читачам відповідно до визначення відкритого доступу Будапештською ініціативою відкритого доступу (BOAI).

 

Вгору

 

            Випуски

 

© Вебсайт та оформлення. 2019-2024,

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України,

Національна академія наук України.