Рецензентам

 

 

Завдання рецензування

Етичні принципи рецензування

Загальні вимоги до статей

Процедура рецензування

Хто може бути рецензентом

Вимоги до рецензій

Зразки рецензій

 

Завдання рецензування

Основними цілями процесу рецензування є:

- визначення, чи відповідає стаття цілям та програмним завданням збірника "Кібернетика та комп'ютерні технології" ?

- визначення, чи подають автори нові, оригінальні матеріали, що містять наукову новизну ?

- встановлення, чи варто приймати статтю до опублікування ?

- допомога авторам у підвищенні наукової цінності статті;

- допомога авторам у більш чіткому донесенню до читачів змісту статті та основних результатів, що вони отримали;

- покращення оформлення статті;

- формулювання загальної оцінки наукового рівня статті.

 

Етичні принципи рецензування

Оцінка статті рецензентом має бути неупередженою та здійснюватися виходячи із таких принципів:

- стаття, яка рецензується, має розглядатися як конфіденційний документ;

- рецензент має аргументувати свої зауваження та оцінки;

- недопустимою є персональна критика авторів;

- матеріал статті не може бути використаний рецензентом у власних інтересах;

- якщо рецензент вважає, що він не має достатньої кваліфікації для оцінки статті або не може бути об'єктивним, то він повинен відмовитися від надання рецензії;

- рецензент має дотримується основних принципів, сформульованих Комітетом з питань етики публікацій (COPE).

 

Загальні вимоги до статей

До рецензування допускаються статті, що оформлені відповідно до вимог оформлення, що детально описані в пункті меню Авторам.

Наукові статті повинні містити такі необхідні елементи:

- постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

 

Процедура рецензування

Відповідно оформлена стаття протягом 1 тижня після надходження до редколегії направляється на рецензію.

Відповідь рецензента без вказання його імені пересилається автору, з який має вестися листування.

Якщо рецензент не заперечує можливості прийняття статті для опублікування, то автори повторно надсилають виправлений з врахуванням зауважень рецензента варіант статті та в окремому документі повідомляють про внесені виправлення та дають пояснення щодо зауважень рецензента, які залишилися без виправлення. Стаття додатково може рецензуватися членами редколегії.

Остаточне рішення, щодо прийняття статті до опублікування чи її відхилення, приймає редколегія.

 

Хто може бути рецензентом

Враховуючи вимоги до фахових видань України (наказ МОН № 32 від 15.01.2018 станом на 01.10.2021), рецензію на статтю дає вчений, який:

- має науковий ступінь;

- здійснює дослідження за спеціальністю статті;

- має за останні п'ять років не менше трьох публікацій у виданнях, включених до Scopus чи Web of Science або включених до категорії «А» та/або категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України.

 

Вимоги до рецензій

Рецензія має відповідати на питання, що перелічені вище в Завданнях рецензування.

Додатково рецензія має відповідати на такі питання:

- чи є чітко визначена мета статті ?

- чи є мета статті достатньо вмотивована ?

- чи досягли автори задекларованої мети ?

- чи є викладені матеріали науково актуальними та (або) практично корисними ?

- чи зробили автори достатній огляд публікацій, щодо сучасного стану досліджень по темі, що розглядається ?

- які частини статті треба більш докладно (зрозуміліше) викласти, а які скоротити ?

- які є зауваження по оформленню статті, наявності помилок у викладенні ?

- чи вірно сформульовані результати та висновки ?

Рецензент має вказати свій код ORCID, Scopus Author ID або Web of Science ID.

Рецензент підписує рецензію звичайним або цифровим електронним підписом та направляє до редколегії.

 

Зразки рецензій

Шаблон рецензії, Зразок зауважень 1, Зразок зауважень 2, Зразок зауважень 3.

 

 Вгору

 

            Випуски

 

© Вебсайт та оформлення. 2019-2024,

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України,

Національна академія наук України.